บริษัท พีเคทีซอฟต์ จำกัด (โปรแกรมอู่ ซ่อมสีตัวถัง)

โปรแกรมศูนยซ่อมสีตัวถัง (ประกันภัย) (i-Body)

หมายถึง โปรแกรมใช้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอู่ซ่อมรถยนต์ ซ่อมสีและตัวถัง บันทึกข้อมูลการซ่อม เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งงานช่างระบบสต็อก การเบิกจ่ายอะไหล่ วางเรื่อง(คุมราคา) ตั้งเบิก(วางบิล) ออกใบกำกับภาษี และตัดรับเงินจากประกัน และลูกค้าเงินสดแสดงถึงรายได้จากการซ่อมการให้บริการ เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคล และองค์กรดังนี้ บริษัทประกันภัย, ลูกค้าเงินสด, ร้านอะไหล่ และอู่ซ่อมรถยนต์ โปรแกรมดังกล่าวเป็นจำนวนมากกว่า 300 ราย เช่น ศูนย์บริการซ่อมสี และตัวถัง, อู่ซ่อมประกันภัย, ศูนย์บริการขายรถยนต์ และบริการตรวจเช็คระยะ, บร...อ่านต่อ...

Read 1173

โปรแกรมศูนย์บริการ ขาย-ซ่อมเครื่องยนต์ (i-Service)

หมายถึง โปรแกรม ใช้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขาย-ซ่อมบำรุงรถยนต์ เช่นขายรถยนต์ ขายอะไหล่ ซ่อมเครื่อง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บันทึกข้อมูลการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ เช่น ใบเสนอราคาลูกค้าก่อนซ่อม ใบสั่งงานช่าง ระบบสต็อก การเบิกจ่ายอะไหล่ ใบวางบิล ออกใบกำกับภาษี และตัดรับเงินลูกค้าเครดิต และลูกค้าเงินสดเก็บประวัติการซ่อม เตือนลูกค้าเมื่อครบกำหนดการให้บริการ เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคล และองค์กรดังนี้ ลูกค้าเครดิต, ลูกค้าเงินสด, ร้านอะไหล่ และอู่ซ่อมรถยนต์ สามารถใช้งานได้ดีกับศูนย์บริการ เช่น Mazda , Ford ขั้นตอนการทำงาน และรูปแบบของเอกสารตรง...อ่านต่อ...

Read 799

โปรแกรมต้นทุน และเงินเดือน

ประกอบด้วย 1.เวลาเข้าออกงาน ใช้ ตรวจสอบเวลา เช่น เช้า-เที่ยง บ่าย-เย็น เช่น ขาด, ลา, มาสาย ฯลฯ วิธีการบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกได้ 2 วิธีคือ วิธีแรกจากบัตรตอกเข้า – ออก,  วิธีที่สองจากเครื่องสแกนบัตรหรือสแกนลายนิ้วมือ และโปรแกรมสามารถ คิดคำนวณเวลา จำนวนเงินมาสาย คำนวณโอทีได้อัตโนมัติ  2.ระบบ เงินเดือนและประกันสังคม โอนเวลาทำงานเช่น ทุก 15 วัน เข้าสู่หัวข้อ คำนวณเงินเดือน  พิมพ์สรุปการจ่ายเงินเดือนต่องวด สลิปเงินเดือน และประกันสังคม

...
อ่านต่อ...
Read 248

โปรแกรมเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่าย

หมายถึง เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าและบริการ หรือรายจ่ายทั่ว ๆ ไป เช่น การสั่งซื้อสินค้ามาเพื่อขายอาจเป็นได้ทั้ง ซื้อเชื่อและซื้อสด หรือค่าใช้จ่ายทั่ว ๆ ไปเช่น ค่าน้ำ ค่าโทรศพัพท์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ สามารถ สั่ง พิมพ์แบบฟอร์ได้เช่น เอกสารใบตั้งหนี้ ใบสำคัญจ่าย ภาษี ณ ที่จ่าย พิมพ์เช็ค ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภงด 3 ภงด 53 และระบบค่าใช้จ่าย อยู่ด้าน ลบ ของกำไร-ขาด ทุน เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชีแยกประเภท สามารถแยกประเภทของค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน เช่น ค่าอะไหล่ ค่าไฟฟ้า ค่าประปา เงินเดือนพนักงาน เงินสดย่อย อื่น ๆ สามา...อ่านต่อ...

Read 208

วิธีการสแกนใบหน้า บัตร ยิงบาร์โคด์ เข้า Job

วิธีการเข้าทำงานต่อ Job หมายถึงต้องการทราบขั้นตอนในการทำงาน เช่นกำลัง ถอด เคาะ โป๊ว ฯลฯ เพื่อตอบลูกค้า ต้องการทราบสถานะรถถึงขั้นตอนใด และต้นทุนค่าแรงช่างของรถแต่ละคัน เพื่อหากำไร-ขาดทุน ของรถแต่ละคัน และความสามารถของช่างแต่ละคนในการทำงาน 
มีวิธีการทำงาน  2 วิธี
1. ด้วยเครื่องสแกนบัตร หรือสแกนลายนิ้วมือ ต้องทำการดึงข้อมูลก่อนถึงจะทราบรายละเอียดของขั้นตอน 
2. ด้วยเครื่องยิงบาร์โค์ด ไม่ต้องดึงข้อมูลสามารถทราบรายละเอียดขั้นตอนได้ทันที

...
อ่านต่อ...
Read 190

เอกสารนำเสนอผู้บริหาร Mind Map Download

รายละเอียดในส่วนของโปรแกรมทั้งหมดแต่ละระบบ เช่น Mind Map, รายงาน, การเชื่องโยงของรายงาน, ขั้นตอนการทำงาน, การทำงานที่เกี่ยวเนื่องกันโครงสร้างของการทำงานเพื่อให้สามารถเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง และเข้าใจขั้นตอนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อความแม่นยำ ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายและลดความผิดพลาด รวมถึง ผู้บริหาร จะมีข้อมูลทางการบัญชีเพื่อช่วยในการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา เนื่องจากในโลกธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้น เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล และ Asean Economics Communi...อ่านต่อ...

Read 229

คู่มือ และโปรแกรมทดลองใช้งาน Download

คู่มือการใช้งานแต่ละโปรแกรม สามารถเลือกศึกษาได้แต่ละโปรแกรมเช่น โปรแกรมสำหรับอู่ซ่อมสีและตัวถัง, โปรแกรมศูนย์ขาย-ซ่อมเครื่องยนต์, โปรแกรมเงินเดือน และต้นทุน, โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้และภาษี, โปรแกรมบัญชีแยกประเภท ฯลฯ และ Download โปรแกรมทดลองการใช้งาน

...
อ่านต่อ...
Read 284

โปรแกรมบัญชีทั่ว ๆ ไป (KPI Soft)

โปรแกรมสำเร็จรูป (Key Profermance Indicator Accounting Software: KPI Soft) โปรแกรมบัญชี ที่สามารถใช้งานง่ายเหมาะสำหรับการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดย่อม โปรแกรมสามารถทำให้การดำเนินงานหรือกิจการเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ สามารถลดระยะเวลาลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี 

...
อ่านต่อ...
Read 205

รายงานเอกสารเพิ่มเติม 2017/08/24

ทางบริษัทฯ ได้แก้ไขพัฒนาโปรแกรมใหม่ เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น สามารถลดขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มรายละเอียดของหน้าจอ พร้อมรองรับการใช้งาน Windows 10 ดังนี้

 

...
อ่านต่อ...
Read 20
   


© 2005 - 2017 บริษัท พีเคทีซอฟต์ จำกัด (โปรแกรมอู่ ซ่อมสีตัวถัง)     Address : 169/23 หมู่ 5 หมู่บ้านดรีมทาวน์ ตำบลมหาสวัดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130   Phone : 081-939-9236
Email : pktsoft@hotmail.com